Termeni, condiții, protecția datelor

Termen si conditii
Vă mulţumim pentru că utilizaţi site-ul Bibliotecii Judetene Timis!.Conţinutul acestui site este creat şi administrat de Biblioteca Judeteana Timis pentru a pune la dispozitia publicului informaţii privind activitatea instituţiei şi pentru a oferi acces la colecţiile sale.Scopul nostru este de a menţine informatiile din acest site cât mai actualizate si corecte. În cazul în care ne sunt semnalate erori, vom face tot posibilul sa le corectam în cel mai scurt timp.Informaţia oferită în acest site:

  • este exclusiv de natură generală şi nu se raportează la cazuri particulare;
  • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
  • poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora Bjt nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de catre organele abilitate sunt considerate autentice.Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site. Utilizatorii vor folosi informatiile furnizate în cadrul site-ului pe propria raspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Bibliotecii Judetene Timis de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile acesteia impuse de lege.Administratorul nu îsi asuma nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de catre utilizatori, pe o perioada nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale. Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta. Natura informatiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresa, numere de telefon, adresa de e-mail.). Instituţia va păstra confidenţialitatea acestor informaţii. Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date). Prin accesarea si navigarea pe acest site, utilizatorii consimt în mod expres si neechivoc la efectuarea acestor prelucrariReproducerea materialelor de pe site este autorizată, cu menţionarea sursei si în limitele prevazute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe site va fi clar indicată acolo unde este cazul.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Biblioteca Județeană „Sorin Titel, cu sediul în Timișoara, P-ța Libertății, nr. 3,județul Timiș, CUI nr. 2488510, colectează și prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate numai în măsura permisă prin Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal și circulația liberă a acestor date, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite. În consecință, Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel” fără a avea la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal necesare, nu va putea să încheie contractul de împrumut (și să elibereze Permisul de intrare) în care sunteți sau veți fi parte și ale căror efecte se produc față de dumneavoastră. În cazul retragerii consimțământului, sau cererii ștergerii datelor, nu veți mai putea beneficia de serviciile instituției noastre.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel” în activitatea de furnizare a serviciilor de bibliotecă:

Date personale de identificare (nume, prenume, adresă, vârstă, data nașterii, sex, telefon, email, CNP, serie și număr carte de identitate, naționalitate, date privind nivelul educațional, ocupație, loc de muncă, semnătura olografă). Datele sunt necesare pentru încheierea în mod valabil și legal a contractului de împrumut și derularea raportului contractual cu instituția noastră.

Scopul în care datele personale sunt utilizate:

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel” colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

a) prestarea serviciilor de bibliotecă (împrumut la domiciliu și consultare la Sala de
lectură a documentelor de bibliotecă, folosirea centrelor Biblionet din incinta
instituției);

b) operațiuni de recuperare a documentelor de bibliotecă împrumutate de la utilizatorii
restanțieri;

c) comunicări sau raportări statistice interne sau către autoritățile, instituțiile sau agențiile
de stat sau guvernamentale abilitate;

d) soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea utilizatorilor.

Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopurile menționate mai sus au
ca temei:
- încheierea și executarea contractului de împrumut și eliberarea permisului de intrare;
- obligațiile legale ale instituției, interesul legitim al instituției pentru activități precum:
efectuarea de analize statistice și raportări interne sau către instituțiile abilitate ale
statului;
- consimțământul dumneavoastră.

Categoriile de destinatari către care se pot transmite datele personale colectate:
- instanțe judecătorești, organele statului competente în materie penală.

Stocarea datelor personale

Instituția noastră va putea colecta și stoca datele personale în formă scrisă și electronică.

Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului de asigurare, precum și ulterior, pe durata necesară executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți.

Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sussau pe perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale în materie.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza condițiilor specificate în
Regulamentul privind protecția datelor la nivel european 679/2016 vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal
Vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel” prelucrează sau nu date personale care vă privesc și ce astfel de date sunt prelucrate.

(2) Dreptul la rectificare
Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

(3) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”
Presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:
- datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
- datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;
- prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dumneavoastră, iar acesta a fost retras.

(4) Dreptul de a vă retrage consimțământul
Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământului dumneavoastră. Retragerea consimțământului duce la pierderea calității de utilizator al bibliotecii.

(5) Dreptul la restricționarea prelucrării
Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum:
- dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date;
- datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor
Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în cazul în care prelucrarea datelor s-a efectuat fie în baza consimțământului dumneavoastră sau a contractului încheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuată exclusiv prin mijloace automate și doar acolo unde extragerea acestor date este fezabilă din punct de vedere al capacitaților tehnice folosite de Operator.

(7) Dreptul la opoziție
Presupune că, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe precum prelucrarea a fost efectuată în interesul nostru legitim sau prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ.
Presupune că aveți dreptul de a solicita intervenție umană din partea instituției, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

(9) Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor.

(10) Dreptul de a vă adresa justiției.

Utilizatorii care au încheiat Contractul de împrumut (posesori ai permisului de intrare) se vor prezenta la sediul Bibliotecii pentru acordarea consimțământului. Pentru utilizatorii sub 16 ani, acordarea consimțământului se va face de către unul dintre părinți.Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau obținerea de informații suplimentare vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor personale prin email – contact@bjt.ro–, prin poștă – Biblioteca Județeană „Sorin Titel, cu sediul în Timișoara, P-ța Libertății, nr. 3 județul Timiș–, sau puteți depune personal o notificare semnată olograf la sediul instituției.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer